Стратегија за развој

Стратегија за развој

Продолжете да развивате и произведувате нови производи, продолжетеподобрување на производствениот процес, продолжи со проширување на нови Cuстомерска група.

Development Strategy